Lesson 1 of 0
In Progress

Opracuj plan pracy dla placówki

Program pracy dla placówki to dokument, który każdy terapeuta/nauczyciel musi opracować przed rozpoczęciem współpracy w nowym miejscu. Wymaga on wnikliwej pracy, analizy potrzeb pacjenta/pacjentów, zaleceń personelu opiekującego się grupą. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę własne kompetencje oraz możliwości pracy psa.  Na tej podstawie można przygotować program terapii/edukacji na najbliższe miesiące. Przebieg zajęć musi być monitorowany, aby mieć pewność, że przynoszą one pożądany efekt.

1.      Opis grupy: stworzony na podstawie informacji z placówki, zawierający możliwie dużo informacji, także o potrzebach pacjentów. Analiza potrzeb opierać się może na dokumentacji, rozmowie z wychowawcą/opiekunem grupy, niekiedy z pacjentami – jeśli jest taka możliwość.

2.      Cel ogólny: sprecyzuj, na co zostanie położony nacisk podczas wszystkich zajęć. Odnieś cel ogólny do analizy potrzeb pacjentów zawartej w opisie grupy.  W zależności od grupy może to być np. „Poprawa umiejętności motorycznych” „Rozwój kompetencji społecznych”, „Zwiększenie motywacji do samodzielnego czytania”

3.      Cele szczegółowe – ich realizacja uzupełnia cel ogólny i doprecyzowuje, co dokładnie będzie realizowane podczas spotkań. Właściwe opisanie cele pomagają dobrać odpowiednie metody pracy, oraz precyzyjnie monitorować skuteczność.

4.      Metody: Podstawową metodą pracy będzie „dogoterapia” czy też praca z psem. Warto jednak wzbogacić warsztat o dodatkowe metody

5.      Formy pracy: Czy będziecie pracować w formie grupowej czy indywidualnej?

6.      Założenia programu: Opisz, jak zaproponowane przez Ciebie metody i forma pracy odpowiada na potrzeby grupy

7.      Monitorowanie: Jak postępy grupy będą mierzone?

8.      Oczekiwane efekty: Czego się spodziewasz na zakończenie programu?

Poniżej znajdziesz opisy 4 różnych grup odbiorców, dostarczone przez personel placówek na prośbę dyrekcji. Są to informacje, na podstawie których opracujesz program terapii/edukacji dla wybranej placówki. Przeczytaj opisy i wybierz grupę, która dla Ciebie i dla psa będzie najlepszą grupą odbiorców. W programie który załączysz dodaj opis uzasadniający wybór przez Ciebie tej konkretnej grupy pacjentów. 

Grupa seniorów

Grupa mieszkańców DPS, osoby w wieku 68-86 lat. W placówce mieszka 28 osób, jednak do zajęć została wytypowane grupa 10 seniorów. Są to osoby dotknięte chorobą Alzheimera, 3 z nich poruszają się niesprawnie: jedna na wózku, dwie z pomocą chodzików. Główne trudności pacjentów to: trudności w komunikacji między sobą, pojawiające się konflikty w grupie, niekiedy przenoszące się także na relacje z personelem. Pacjenci nie wykazują chęci do poruszania się, raczej wybierają siedzenie w jednym miejscu. Dwie osoby mają zaburzenia równowagi. Trudno im zrozumieć skomplikowane polecenia, mylą kształty, kolory i abstrakcyjne nazwy. Mają trudności z wykonywaniem zadań manualnych.

Na zajęciach zwykle jest 6, maksymalnie 7 osób.

Personel placówki chciałby, aby w wyniku zajęć pocięci lepiej funkcjonowali społecznie oraz chętniej spędzali czas aktywnie (na świeżym powietrzu lub nawet poruszając się po terenie DPS) 

Grupa dzieci wczesnoszkolnych

Szkoła wytypowała do zajęć edukacyjnych 3 dzieci, które mają objawy fobii szkolnej. Zdarza się, że przed sprawdzianami zgłaszają objawy bólowe (bóle brzucha, głowy). Na każde polecenie nauczyciela reagują niechętnie, unikają zgłaszania się do zadań na forum klasy. W grupie są dwie dziewczynki i chłopiec. Dzieci są obecnie w połowie 2 klasy szkoły podstawowej, a wciąż nie znają wszystkich liter (mylą zwłaszcza B i D, mają problemy z polskimi znakami, nie potrafią prawidłowo zapisać i przeczytać dwuznaków. Polecenie aby napisały stronę znaków budzi dużą niechęć i opór, zajmuje bardzo długi czas (w porównaniu z resztą klasy)

Wychowawczyni chciałaby, żeby zajęcia pomogły dzieciom nadgonić zaległości.

Grupa przedszkolna

Grupa czterolatków, ok 15 dzieci w przedszkolu prywatnym. W grupie jest jeden chłopiec z Zespołem Downa, i jeden z Zespołem Aspergera. Dodatkowo, jedna z dziewczynek (bez diagnozy) zgłoszona jest przez wychowawczynię jako bardzo wycofana, niechętna do zajęć, unikająca kontaktu z rówieśnikami i kadrą. W grupie pojawiają się konflikty (często z udziałem chłopca z ZA) które negatywnie wpływają na całą grupę.

Wychowawczyni chciałaby zintegrować grupę i poprawić jej funkcjonowanie społeczne. Dodatkowo zgłasza, że dzieci niechętnie biorą udział w edukacji matematycznej.

 

 

Grupa dorosłych z chorobami psychicznymi

Pacjenci szpitala psychiatrycznego(12 osób) przebywający na 12tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym. Są to osoby w wieku 23-58 lat z chorobami które uniemożliwiają im obecnie samodzielne funkcjonowanie, zwłaszcza w obszarze społecznym. W grupie są osoby z dużą nieufnością do obcych, z rezerwą wchodzące w nowe znajomości, często reagujące panicznym, nieuzasadnionym lękiem na zwykłe interakcje międzyludzkie. Wszystkie osoby maja zaniżoną samoocenę, u wielu przechodzącą w poczucie bezradności w wielu sytuacjach życiowych. Lęk przed porażką i przekonanie, że sami nie mogą nic zdziałać z sukcesem wielokrotnie ich paraliżuje.

 

Wg. personelu zajęcia z psem mają wspierać terapię ogólną pacjentów i pomóc minimalizować lęki oraz ponieść samoocenę.